W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy

Informacje

Dodany: 2020-06-10
Kategoria: Umowy o pracę

Tagi dla artykułu
W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyważony zostanie pokaźny bastion papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy tak istotnych zmianach warto przeanalizować nowy stan prawny i przełożyć go na pożyteczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu o dokumentacji pracowniczej w detalach przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną zarówno niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zademonstrowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym oraz w systemach klasy EZD. Poruszone będą zarówno materie archiwizacji tej dokumentacji także wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. jak uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony Artykuł o dokumentacji pracowniczej napisała dr Ewa Perłakowska – ekspert, doradca, analityk z obszaru zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; zahartowany trener na licznych kursach i artykułu o dokumentacji pracowniczejch dodatkowo wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych; pisarka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; współautorka publikacji „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Warszawa 2018) dodatkowo zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych. Program:, 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej:, a) zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r., b) rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r., 2. Regulacje ustawowe w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą, a) Kodeks pracy, b) akty wykonawcze do Kodeksu pracy, c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, d) regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO), 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej, a) prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, b) elektronizacja dokumentacji pracowniczej, c) zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie), d) oznacza to możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?, e) techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych, f) to znaczy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy moduł w systemach klasy EZD?, g) normy kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych, h) reguły zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej, i) obowiązki informacyjne pracodawców, j) zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym, 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, a) system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe, b) bezdziennikowy system kancelaryjny, c) wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych, d) pisma, sprawy, akta, teczki, e) obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD, 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, a) wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej, b) normy skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, c) którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to zależy, d) który jest wpływ oryginalnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach, 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej, a) porządkowanie akt osobowych, b) czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych, c) sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, d) sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Top