img

System okresowych ocen pracowniczych jest już zadomowiony w wielu firmach w Polsce, tymczasem często nie działa prawidłowo. Równie wiele firm nie zdecydowało się go wprowadzić do tej pory. Dlaczego w taki sposób się dzieje? Brak wiedzy? Obawa? Złe doświadczenia? Warto zaznajomić się z niniejszą publikacją i dzięki niej odnaleźć inspirujące pomysły i rozwiązania, które pozwolą zmierzyć się z powyższymi wątpliwościami i pytaniami. Są sposoby, które pozwalają zasłużyć przybory do rzetelnej oceny pracowników dodatkowo odniesienia się przy tym do tego, co prawdziwe, ważne i aktualne w działaniu firmy i ludzi, którzy ją tworzą. Poradnik został napisany w taki sposób, tak aby przeprowadzić czytelnika poprzez nietknięty sprawa sądowa planowania, tworzenia, wdrożenia i utrzymania systemu ocen pracowniczych w firmie. Każda faza koniecznych do podjęcia działań opatrzona została przykładami konkretnych rozwiązań, opisami oraz uwagami dotyczącymi praktycznej strony ich budowania i wdrażania. W publikacji można odnaleźć inspiracje przydatne zarówno przy kreowaniu w jaki sposób i modyfikacji istniejących wcześniej rozwiązań w firmie. Lektura niniejszej artykule daje czytelnikowi, - konkretne propozycje pozwalające na sprawne przygotowanie i przejście przez proces wdrożenia systemu ocen okresowych, - gotowe wzory i przykłady opisu kryteriów i skal ocen, - użyteczne uwagi wykorzystania wyników ocen na poziomie pracownika jak i całej organizacji, - przykłady regulaminów i formularzy, - wyrażenie omowne procesu wdrażania zmian, - konkretne wskazówki dotyczące sposobów zarządzania i administrowania systemem ocen w taki sposób, aby pomagał, a nie przeszkadzał w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, - więcej niż tabel i rysunków pozwalających szybko zrozumieć omawiane zagadnienia. USTAWA z dnia listopada o zmianie ustawy o cudzoziemcach. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w zakresie przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów także rok w przypadku pracowników odbywających staż. Delegowanie pracowników pod kątem cudzoziemców oraz delegowanie do Niemiec i UE. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: wyjazd służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt artykułów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących ułożenie ciała granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW DELEGOWANYCH DO POLSKI. Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, - Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, - Zasada zachowania praw nabytych, - Wyjątki od reguły podlegania ubezpieczeniu w kraju uzyskiwania pracy, - Pracownicy transportu międzynarodowego, - Pracownicy pracujący naraz na terenie kilku państw członkowskich, - Działalność prowadzona w kilku państwach w tym samym czasie Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, - Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

  • Zobowiązania warunkowe Kalkulacja kosztów wywózki odpadów Zobowiązania warunkowe Kalkulacja kosztów wywózki odpadów
  • Dokumentacja kadrowa podatkowa Dokumentacja kadrowa podatkowa
  • Podstawy prawne dotyczące prowadzenia Podstawy prawne dotyczące prowadzenia
  • Dokumentacja kadrowopłacowa Leasing Dokumentacja kadrowopłacowa Leasing
  • Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy zależność Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy zależność
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019 książka ze wzorami dokumentów
Top