kadry i płace online za darmo

img

W artykułowi internetowym o dokumentacji kadrowej zostały omówione najważniejsze kwestie powiązane z prowadzeniem poprzez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najnowsze przemiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre dokumenty spojone z zatrudnianiem pracowników. Artykuł ta jest nieocenioną pomocą na rzecz każdego pracodawcy także osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe i pracownicze w firmie. Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację kadrową. Niektóre dokumenty powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może wykreować samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji kadrowej ma istotne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem usztywnić uprawnienia pracowników. W przypadku sporu ze stosunku pracy brak właściwej dokumentacji jest okolicznością obciążającą pracodawcę. Wszelkie zaniedbania w zakresie prowadzenia akt osobowych również innej dokumentacji są naruszeniem praw pracowniczych. Pracodawca innymi słowy podmiot działająca w jego imieniu, która nie prowadzi dokumentacji kadrowej, może być ukarana grzywną. Dzięki tej artykułowi internetowym można dowiedzieć się:? w który sposób prawidłowo prowadzić akta osobowe? kto powinien mieć regulamin pracy i wynagradzania także w który sposób je stworzyć? w jaki sposób wypełnić świadectwo pracy po zmianach od czerwca ? w który sposób dokumentować przebieg zatrudnienia i zwolnienie pracownika. Ponadto omówiono dokumentowanie kwestii połączonych z innymi aspektami zatrudnienia m.in. zawieraniem umów o pracę, ewidencjonowaniem czasu pracy, odpowiedzialnością porządkową czy badaniami profilaktycznymi pracowników. Całe omówienie jest poparte praktycznymi wzorami dokumentów i przykładami. Cudzoziemcy zza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w toku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów również rok w przypadku pracowników odbywających staż. Delegowanie pracowników pod kątem cudzoziemców oraz delegowanie do Niemiec i UE. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie podobieństwa i różnice. Swobodny transfer pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa projekt kodeksów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących pozycja granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą poprzez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. Artyści i sportowcy, studenci. Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, Zasada zachowania praw nabytych, Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju realizowania pracy, Pracownicy transportu międzynarodowego, Pracownicy pracujący w tym samym czasie na terenie kilku państw członkowskich, Działalność prowadzona w kilku państwach naraz Podleganie poprzez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

  • Pracownik w koronawirus Wsparcie pracodawców na Pracownik w koronawirus Wsparcie pracodawców na
  • podróż służbowa krajowa Pracownicy migrujący: Delegowanie podróż służbowa krajowa Pracownicy migrujący: Delegowanie
  • zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej
  • wieloletnia prognoza finansowa Oszustwa księgowe w praktyce wieloletnia prognoza finansowa Oszustwa księgowe w praktyce
  • Umowa zlecenia w pandemii czy umowy zlecenia są ozusowane Umowa zlecenia w pandemii czy umowy zlecenia są ozusowane
Top