kurs kadry i płace czy warto

Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej kwoty najniższej emerytury innymi słowy renty przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy.

Czytaj więcej

umowa na czas określony

umowa na czas określony

Sprawdź, w jaki sposób rachować wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za dyżur czy za wczasy wypoczynkowy. Przekonaj się, oznacza to właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw, ekwiwalentów czyli potrąceniami z wynagrodzeń. Dnia stycznia wchodzą w życie ważne przemiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmienia się również rozliczanie umów zlecenia. W tej publikacji znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zestawienia i tabele przydatne w codziennym liczeniu płac. Z artykułu dowiesz się, jakim sposobem zmiana płacy minimalnej w roku wpływa na składki ZUS, świadczenia, pracownicze i inne należności, które składniki pensji wliczamy w roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakim sposobem w roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową, w który sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku, jakże w roku wygląda oskładkowanie umów zlecenia. Rozdział. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od stycznia Wzrost płacy minimalnej = podwyższenie innych świadczeń Minimalna zarobek zwiększy podobnie stawkę godzinową Przestępstwa skarbowe Rozdział. Korygowanie regulaminu wynagradzania Wynagrodzenie minimalne od stycznia r Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Rozdział. Wynagrodzenie zasadnicze Obliczanie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych Pytania i odpowiedzi Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu Wpływ na stałą pensję choroby trwającej nieco dni, z których tylko jeden jest roboczy Rozdział. Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną Sposoby rekompensowania uzyskiwania obowiązków służbowych w dniu wolnym od pracy Wyliczanie normalnego wynagrodzenia również dodatków należnych za pracę w godzinach nadliczbowych Płaca określona stawką godzinową Płaca określona w stałej miesięcznej wysokości Płaca zmienna bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej (np. prowizyjne albo akordowe) Pytania i odpowiedzi Sposób liczenia wynagrodzenia w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż godz Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch przeróżnych stawkach należnej pensji Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę Rozdział. Wynagrodzenie za służba Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo Rozdział. Premie i nagrody Nagroda Premia regulaminowa Premia uznaniowa Różnice pomiędzy premią a nagrodą Najważniejsze różnice wśród premią a nagrodą Szczególne typy nagród regulaminowych PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Rozliczenie podatkowo-składowe premii nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi Rozliczenie premii przysługującej dodatkowo za okresy pobierania świadczeń chorobowych Rozdział. Wynagrodzenie za urlop Etapy wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Stawka przechodzi na następny miesiąc Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe Pytania i odpowiedzi Wpływ przemiany systemu wynagradzania na płacę za wakacje wypoczynkowy Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej lub godzinowej Zmiana na system prowizyjny czyli akordowy Wyliczanie wynagrodzenia za wakacje po długotrwałej chorobie Kalkulowanie wynagrodzenia za urlop po zakończeniu urlopu macierzyńskiego Rozdział. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom Ogólna charakterystyka ekwiwalentów Obliczanie ekwiwalentu urlopowego PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie Rozdział. Ryczałty wypłacane pracownikom Ryczałt za nadgodziny Ryczałt za godziny nocne Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy Sposoby pomniejszania ryczałtu za nadgodziny i pracę nocną za okres nieobecności w pracy Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych Zasady kalkulowania ryczałtu, jego maksymalne limity i kwoty PIT i ZUS Rozdział. Odprawy i odszkodowania Odszkodowanie za wierność zakazu konkurencji Różnice między odszkodowaniami PIT i ZUS Oskładkowaniu podlegają za to świadczenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia Wyliczanie procentowego podatku od odszkodowań i odpraw Pytania odpowiedzi Wpływ niewypłacenia należnej premii na podstawę odprawy Z którego dnia załatwiać stan zatrudnienia w kontekście stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych Rozdział. Świadczenia chorobowe Najniższa podstawa Choroba w pierwszym czasie zatrudnienia (na przykładach) Pytania i odpowiedzi Uzupełnianie wynagrodzenia, gdy pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą Liczenie świadczenia należnego za niezdolność chorobową na podstawie zarobków osób zatrudnionych na takim samym albo podobnym stanowisku pracy Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek Wpływ na podstawę chorobową przemiany wymiaru czasu pracy Jaki postąpić, jak na ustalony okres nakładają się zwolnienia lekarskie jedno wystawione z choroby pracownika, a drugie w związku ze sprawowaniem opieki powyżej dzieckiem Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy Wsteczna podwyżka i jej oddziaływanie na chorobowe Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego Rozdział. Świadczenia socjalne PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Wycieczka opłacona z ZFŚS nie jest przychodem Czy można utworzyć dobrowolnie ZFŚS w końcówce roku Rozdział. Samochód służbowy Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść Ryczałt a koszty paliwa Telefon służbowy Rozdział. Podróże służbowe Pomniejszanie diet z tytułu posiłków Podróże kierowców PIT i ZUS Posiłek na pokładzie samolotu a redukcja diety Kilometrówka na rzecz zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a taksa Rozdział. Świadczenia medyczne Rozdział. Umowy cywilnoprawne Minimalna stawka godzinowa Oskładkowanie zleceń Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy natomiast zawarta z innym podmiotem Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia Pytania i odpowiedzi Uznanie umowy o dzieło sztuki za umowę zlecenia Zlecenie zawarte z uczniem studentem w czasie wakacji Czy o stycznia można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Rozdział. Potrącenia z wynagrodzeń Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego w roku Kwota wolna przy niepełnym etacie Wysokość kwot wolnych od potrąceń w (w zł) proporcjonalna do wymiaru etatu Kwota wolna na przełomie roku Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracęRóżne świadczenia i jedna suma wolna od potrąceń

prowadzenie akt osobowych

prowadzenie akt osobowych

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe na rzecz organów państwowych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W okresie ostatnich kilku lat przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały licznym i nierzadko niezwykle diametralnym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających. W miały miejsce następujące zmiany: Ustawa z dnia lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych również niektórych innych ustaw, która w zdecydowanej większości swojej treści zacznie obowiązywać od roku i dotyczy szczególnie wprowadzenia nowego świadczenia zasiłku rodzicielskiego; Ustawa z dnia lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zacznie obowiązywać od i dotyczy tzw. normy złotówka za złotówkę Ustawa z dnia lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych również niektórych innych ustaw (. z, poz.), która zacznie obowiązywać od i dotyczy zwłaszcza kwestii składania wniosków drogą elektroniczną dodatkowo kwestii uzyskiwania poprzez organy stosownych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosków; Ustawa z dnia lipca roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie we wrześniu (część artykułów od ilość); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia sierpnia w sprawie wysokości dochodu rodziny czy też dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i wyjątkowy zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych również wysokości zasiłku dla opiekuna. Zmiany, jakie uprzednio zostały opublikowane i wejdą od roku zmieniają w niezwykle dużym obszarze dotychczasowy stan rzeczy w obszarze w szerokim zakresie pojętych świadczeń rodzinnych. Częste przemiany prawa prowadzą do sytuacji, w jakich po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo pojawiają się niepewność złączone z interpretacją przepisów. Publikacja, jaka stanowi praktyczną pomoc w codziennej pracy powiązanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zawiera : drobiazgowe peryfraza poszczególnych świadczeń razem z procedurą postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, procedurę postępowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej dodatkowo w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia; kilkadziesiąt przykładów odnoszących się do sytuacji praktycznych, przybliżających różne zadania wraz z propozycją ich rozwiązań. Dołączona do artykułu płyta CD z okładem przedstawionych w wersji artykułu wzorów dokumentów, jakie można swobodnie edytować, zapisywać i drukować. Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, Zasada zachowania praw nabytych, Wyjątki od reguły podlegania ubezpieczeniu w kraju realizowania pracy, Pracownicy transportu międzynarodowego, Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich, Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie Podleganie poprzez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

outsourcing kadrowo płacowy

publikacja internetowa to praktyczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach do

program kadry

Podręczny zespół kodeksów z zakresu prawa pracy, na skutek któremu osoby,

program płacowy

W artykule Czytelnik znajdzie wyjaśnienia dotyczące obniżonego wieku emeryt

Czym się zajmujemy

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe na rzecz organów państwowych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W okresie ostatnich kilku lat przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały licznym i nierzadko niezwykle diametralnym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających. W miały miejsce następujące zmiany: Ustawa z dnia lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych również niektórych innych ustaw, która w zdecydowanej większości swojej treści zacznie obowiązywać od roku i dotyczy szczególnie wprowadzenia nowego świadczenia zasiłku rodzicielskiego; Ustawa z dnia lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zacznie obowiązywać od i dotyczy tzw. normy złotówka za złotówkę Ustawa z dnia lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych również niektórych innych ustaw (. z, poz.), która zacznie obowiązywać od i dotyczy zwłaszcza kwestii składania wniosków drogą elektroniczną dodatkowo kwestii uzyskiwania poprzez organy stosownych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosków; Ustawa z dnia lipca roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie we wrześniu (część artykułów od ilość); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia sierpnia w sprawie wysokości dochodu rodziny czy też dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i wyjątkowy zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych również wysokości zasiłku dla opiekuna. Zmiany, jakie uprzednio zostały opublikowane i wejdą od roku zmieniają w niezwykle dużym obszarze dotychczasowy stan rzeczy w obszarze w szerokim zakresie pojętych świadczeń rodzinnych. Częste przemiany prawa prowadzą do sytuacji, w jakich po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo pojawiają się niepewność złączone z interpretacją przepisów. Publikacja, jaka stanowi praktyczną pomoc w codziennej pracy powiązanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zawiera : drobiazgowe peryfraza poszczególnych świadczeń razem z procedurą postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, procedurę postępowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej dodatkowo w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia; kilkadziesiąt przykładów odnoszących się do sytuacji praktycznych, przybliżających różne zadania wraz z propozycją ich rozwiązań. Dołączona do artykułu płyta CD z okładem przedstawionych w wersji artykułu wzorów dokumentów, jakie można swobodnie edytować, zapisywać i drukować. Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, Zasada zachowania praw nabytych, Wyjątki od reguły podlegania ubezpieczeniu w kraju realizowania pracy, Pracownicy transportu międzynarodowego, Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich, Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie Podleganie poprzez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.